Vlaams Mensenrechten Instituut

Inhoud

Het Vlaams Mensenrechteninstituut beschermt en bevordert de mensenrechten in Vlaanderen. We verhogen de kennis over de mensenrechten en sporen overheden en organisaties aan om in lijn te handelen met de internationale mensenrechtenverdragen. We bieden eerstelijnsbijstand aan iedereen die te maken krijgt met een schending van de mensenrechten. Daarnaast kunnen mensen die discriminatie melden, rekenen op bemiddeling en eventuele oordeelsvorming door de Geschillenkamer. 

Hoe werkt het Mensenrechteninstituut?

  • Onafhankelijk: we zijn een autonoom publiek instituut, gefinancierd door het Vlaams Parlement, dat zijn opdracht volledig onafhankelijk uitvoert. 
  • Vanuit een brede opdracht rond mensenrechten: we richten ons tot alle doelgroepen en werken rond alle mensenrechtenthema’s.  
  • In Vlaanderen: we doen dit alleen in situaties die onder de Vlaamse bevoegdheden vallen. Denk bijvoorbeeld aan de domeinen Wonen, Welzijn en Gezin, Cultuur, Onderwijs en Vorming, Sport, …

Procedure

Bestrijden van discriminatie

Het Vlaams Mensenrechteninstituut zet in op de bevordering van gelijke kansen in Vlaanderen. Als je gediscrimineerd meent te zijn, kan je bij hen een discriminatieklacht indienen. Ze bieden dan eerstelijnsbijstand en kunnen een bemiddeling opstarten. Leidt de bemiddeling niet tot resultaat? Dan kan de Geschillenkamer een oordeel vellen.