Verhoogde tegemoetkoming

Mensen met een beperkt inkomen kunnen recht hebben op verhoogde tegemoetkoming. Dankzij de verhoogde tegemoetkoming zijn raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie, enz. goedkoper. In bepaalde gevallen hebt u daarop automatisch recht. In andere gevallen moet u daarvoor bij uw ziekenfonds een aanvraag indienen.

Procedure

Als u een van de volgende uitkeringen geniet, dan kent het ziekenfonds u automatisch de verhoogde tegemoetkoming toe:
  • het leefloon van het OCMW (dat u gedurende 3 maanden moet genieten)
  • de inkomensgarantie voor ouderen
  • de toelage voor personen met een handicap, toegekend door de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid.
 
Dat is ook het geval:
  • voor een kind met een erkende handicap van minstens 66%
  • voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s).
  • voor een weeskind die beide ouders verloren heeft
Geniet u geen van die sociale uitkeringen? Dien dan een aanvraag in bij uw ziekenfonds. Er zijn 2 mogelijke gevallen. 

1. U bevindt zich in een van de volgende situaties of u bent:

  • weduwnaar/weduwe, invalide, gepensioneerde
  • erkend als persoon met een handicap
  • al minstens 1 jaar volledig werkloos of in arbeidsongeschiktheid
  • eenoudergezin.

In dat geval zal het ziekenfonds u vragen een verklaring met betrekking tot uw huidig gezinsinkomen in te vullen. Dat moet onder een jaarlijks grensbedrag liggen dat op basis van het aantal personen in uw gezin is vastgelegd.
Het ziekenfonds zal u ook bewijsdocumenten met betrekking tot dat inkomen vragen en meer bepaald uw laatste aanslagbiljet.

2. U bevindt zich niet in een van die situaties: het ziekenfonds zal u bijkomend vragen een verklaring in te vullen met betrekking tot het inkomen van uw gezin tijdens het vorige jaar. Dat moet beneden een jaarlijks grensbedrag liggen dat op basis van het aantal personen in uw gezin is vastgelegd.
Het ziekenfonds zal u ook bewijsdocumenten met betrekking tot dat inkomen vragen en meer bepaald uw laatste aanslagbiljet.

Op basis daarvan zal het ziekenfonds nagaan of u de voorwaarden van de verhoogde tegemoetkoming vervult. Zo ja, zult u die verhoogde tegemoetkoming onmiddellijk genieten.
 
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de verhoogde tegemoetkoming? Dan kan u terecht bij het OCMW.

Contact