Tenlasteneming

 
De dienst Burgerzaken stelt een document 'verbintenis tot tenlasteneming' op als een inwoner van Lint een buitenlander wil uitnodigen voor een kort verblijf in België en als die buitenlander zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt. 

Voor wie

De aanvraag kan gedaan worden door één natuurlijke persoon (de garant) die de Belgische nationaliteit heeft of gemachtigd of toegelaten is tot een verblijf van onbeperkte duur in België én die over voldoende financiële middelen beschikt.

Hoe aanvragen

Indien je je garant wil stellen voor een vreemdeling, moet je je begeven naar het gemeentebestuur waar je ingeschreven bent om er een formulier van verbintenis tot tenlasteneming te verkrijgen.  

Je vult het formulier 'verbintenis tot tenlasteneming' in en laat jouw handtekening legaliseren. Vervolgens geeft men het document met je mee.

Daarna moet je het originele exemplaar van de verbintenis tot tenlasteneming naar de visumaanvrager opsturen, samen met

  • de bewijzen van de Belgische nationaliteit of het bewijs dat je gemachtigd of toegelaten bent tot een verblijf van onbeperkte duur in België,
  • een bewijs van voldoende bestaansmiddelen en
  • eventuele bewijzen die kunnen dienen om het bedrag van de middelen waarover je beschikt te beoordelen (bv. samenstelling van het gezin).

De uitgenodigde vreemdeling beschikt over een termijn van zes maanden na de datum van legalisatie van de verbintenis tot tenlasteneming, om zich hiermee te begeven naar de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post om er een visumaanvraag in te dienen.

De bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post zal zo nodig in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken de voorgelegde stukken en de solvabiliteit van de garant evalueren.
De aanvaarding van een verbintenis tot tenlasteneming door een consulaat of door de Dienst Vreemdelingenzaken garandeert de binnenkomst in het Schengengebied of de afgifte van het aangevraagde visum niet. Die zijn immers afhankelijk van andere voorwaarden die de vreemdeling moet vervullen.

Bij afgifte van een visum wordt het originele exemplaar van de verbintenis tot tenlasteneming terug aan de visumaanvrager overhandigd, aangezien deze dit document eventueel moet kunnen voorleggen als bewijs van voldoende bestaansmiddelen bij het binnenkomen van het Schengengrondgebied.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart of verblijfskaart.

Kostprijs

€ 5

Gevolgen

Je verbindt je ertoe ten aanzien van de vreemdeling, de Belgische Staat en elk OCMW de kosten van medische verzorging, de verblijfskosten en de kosten van een eventuele repatriëring ten laste te nemen.

Je bent bovendien samen met de vreemdeling hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van die kosten gedurende een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de vreemdeling op het grondgebied van de Schengenstaten binnenkomt.

De verbintenis betekent dat als de Belgische Staat of een OCMW de verblijfskosten, de medische kosten en de kosten voor de repatriëring hebben gedragen, zij zowel van de ten laste genomen vreemdeling als van de garant hiervan de terugbetaling kunnen vorderen.

Contact