Subsidiereglement vrijetijdsverenigingen

Met ingang van 1 maart 2023 wordt een gemeentelijke subsidie aan de erkende vrijetijdsverenigingen toegekend. Onder erkende vrijetijdsvereniging wordt begrepen elke vereniging die door het lokaal bestuur Lint erkend is op basis van de voorwaarden die in het gemeentelijke erkenningsreglement voor vrijetijdsverenigingen opgenomen zijn.

De subsidie voor de erkende verenigingen wordt elk jaar opnieuw berekend. Voor bestaande erkende verenigingen die een aanvraag indienen, wordt een streefbedrag bepaald. Dit streefbedrag is het gemiddelde van de gemeentelijke subsidie die de vereniging de laatste drie jaren heeft ontvangen. 

Het bepalen van de effectieve gemeentelijke subsidie gebeurt op basis van het streefbedrag. De gemeente garandeert de uitbetaling van 60% van dit streefbedrag als basissubsidie. Deze basissubsidie kan aangevuld worden met een engagementssubsidie. Deze engagementssubsidie bedraagt maximaal 40% van het streefbedrag. De grootte van deze engagementssubsidie wordt bepaald door het engagement dat de vereniging opneemt om invulling te geven aan de criteria die aansluiten bij de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. 

Inhoud

Engagementscriteria subsidiereglement vrijetijdsverenigingen 2023-2024:

1. Verbondenheid en betrokkenheid

Doel: inwoners samenbrengen en verbinden

Verplichte actie: u organiseert ten minste 1 breed toegankelijk initiatief en maakt dit openbaar kenbaar bv. affiche, sociale media, UiT databank,…

Te kiezen actie: 

 • u werkt actief mee aan gemeentelijke initiatieven
 • u werkt voor minstens 1 van je eigen initiatieven samen met een andere Lintse vereniging 
 • u neemt deel aan participatie momenten om het maatschappelijk debat in de gemeente te versterken (vb. Lintse tanden,...) 
 • u steunt 1 extern goed doel

2. Toegankelijkheid

Doel: geen drempels bij de vereniging. Iedereen kan deelnemen 

Verplichte actie: u zorgt voor prijsbewuste activiteiten en voorziet steunmaatregelen voor (potentiële) deelnemers die omwille van de prijs afhaken. Voorbeeld: korting, spreiding van betaling,... 

Te kiezen actie: 

 • u doet inspanningen om activiteiten fysiek toegankelijk te maken (vb. G-sport, doven, rolstoel, blinden,…)
 • u stimuleert mensen met een andere culturele achtergrond en / of gebrekkige kennis van het Nederlands om deel te nemen aan jullie activiteiten
 • u hebt aandacht voor mensen met een psychische kwetsbaarheid (vb. mensen met dementie)

3. Duurzaamheid

Doel: spaarzaam omspringen met grondstoffen en energie

Verplichte actie: Bij de catering van u openbare activiteiten neem u ook 2 duurzame producten op én je maakt dit kenbaar aan de deelnemers. Voorbeeld: korte keten of Fairtrade

Te kiezen actie:

 • u zet actief in op herbruikbare materialen en recyclage en je vermijdt wegwerpmaterialen. (vb. herbruikbare bekers gemeente) 
 • u stimuleert leden om gebruik te maken van duurzame vervoersmogelijkheden (stappen, fietsen, openbaar vervoer, deelauto, carpool,...) 
 • u onderneemt initiatieven rond zwerfvuil (vb. deelname aan mooimakers) 
 • u deelt kosteloos materiaal met andere verenigingen of zet in op samenaankoop 

4. Levenslang leren en gezondheid

Doel: op de hoogte blijven van de snel evoluerende wereld met oog voor gezondheid en veiligheid
Verplichte actie: u volgt relevante vormingen. Voorbeeld: EHBO, gebruik AED, trainerscursus, (hoofd)animatorcursus, wetgeving vzw’s,...

Te kiezen actie: 

 • u organiseert activiteiten rond nieuwe inzichten en nieuwe vaardigheden 
 • u zet in op preventie van middelengebruik (alcohol, tabak, drugs,...) 
 • u hebt een actuele EHBO koffer zichtbaar in je lokaal of op de locatie waar je activiteit doorgaat. 

Extra informatie over de engagementscriteria en de bewijslast is terug vinden in de infobundel in bijlage. 

Het volledige subsidiereglement kan u hier terugvinden. 

Procedure

De aanvraag tot subsidiëring van het voorbije werkjaar (1 september van het vorige jaar tot 31 augustus van het lopende jaar) wordt jaarlijks voor 1 oktober ingediend bij de vrijetijdsdienst via het aanvraagformulier dat u hieronder kan terugvinden. 

Downloads

 • Infobundel subsidies vrijetijdsverenigingen.pdf
  82,6 Kb

Contact