Commissie financiën

De commissie financiën heeft onder meer als taak de gemeenterekening na te kijken en de voorbereidingen van het budget te treffen.

De politieke fracties dragen hun commissieraadsleden voor. 

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

De commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid aangewezen door de gemeenteraad. De leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van de commissie. Zij kunnen slechts lid zijn.