Hinderpremie bij openbare werken

Inhoud

Als uw onderneming hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot uw vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. Als de hinder tijdens de werkzaamheden zo ernstig is dat u uw vestiging tijdelijk moet sluiten, kunt u onder bepaalde voorwaarden een bijkomende sluitingspremie krijgen.

Voorwaarden

Hinderpremie

Uw onderneming komt in aanmerking voor de hinderpremie als:

 • ze (op ondernemingsniveau, niet op niveau van de vestiging) maximaal 9 werknemers in dienst heeft. Uitzendkrachten worden niet meegerekend.
 • de betrokken vestiging ernstige hinder ondervindt van openbare werken. Dat betekent dat:
  • de rijbaan geheel of gedeeltelijk afgesloten wordt
  • de werken een oppervlakte van meer dan 50 m2 hebben
  • de werken minstens 30 opeenvolgende dagen duren
 • ze activiteiten uitoefent of diensten verleent waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is en die dus moeilijk kunnen worden uitgeoefend op verplaatsing. Concreet gaat het om detailhandel (winkeliers), horeca en bepaalde diensten (retail). De NACE-code van de hoofdactiviteit van de onderneming moet voorkomen op de lijst van aanvaardbare NACE-codes voor de toekenning van de hinderpremie (alleen de NACE-codes ‘groep 1’.)
 • de betrokken vestiging vaste openingstijden heeft
 • de vestiging gelegen is binnen de hinderzone. Om een zone met ernstige hinder te bepalen, wordt gekeken naar de geregistreerde gegevens in het GIPOD, de databank van wegenwerken. Alle wegvakken en kruispunten die overlappen met de GIPOD-grondwerkzone, vormen de hinderzone. De GIPOD-grondwerkzone is de zone waarbinnen de wegenwerken worden uitgevoerd. Een wegvak is het gedeelte van de weg tussen twee opeenvolgende kruispunten.

Meer informatie over de voorwaarden voor de hinderpremie leest u op de website van VLAIO.

Bijkomende sluitingspremie

Als u door de openbare werken uw vestiging tijdelijk moet sluiten, kunt u mogelijk een bijkomende sluitingspremie krijgen. Uw onderneming komt in aanmerking voor de bijkomende sluitingspremie:

 • als ze de kennisgevingsbrief voor de hinderpremie heeft gekregen (ook al hebt u de hinderpremie uiteindelijk niet aangevraagd)
 • als de getroffen vestiging gedurende minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen de deuren moet sluiten vanwege de ernstige hinder door openbare werken.

Meer informatie over de voorwaarden voor de sluitingspremie leest u op de website van VLAIO.

Bekijk de video over de hinderpremie en de sluitingspremie.

Procedure

 • Als u in aanmerking komt voor de hinderpremie, dan brengt het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) uw onderneming daarvan nog voor de startdatum van de werkzaamheden op de hoogte. Dat gebeurt digitaal in uw e-box of per post als u uw e-box nog niet geactiveerd hebt. Meer informatie over het gebruik van de eBox voor ondernemingen vindt u op de website van VLAIO.
  In die kennisgevingsbrief krijgt u meer informatie over de komende werkzaamheden en over de mogelijkheid om een hinderpremie en/of bijkomende sluitingspremie aan te vragen.
 • U dient uw premieaanvraag in via de webapplicatie. U doet dat
  • ten laatste 60 dagen na de datum die in de aanhef van de brief vermeld staat
  • in elk geval vóór de geplande einddatum van de werkzaamheden (ook als dat minder dan 60 dagen is).
 • Als uw aanvraagtermijn verstreken is (als u dus te laat bent met uw aanvraag), krijgt u de boodschap dat uw ‘dossier geannuleerd’ is. In die gevallen kan er niets meer gedaan worden om alsnog de uitbetaling aan te vragen. De boodschap is dus: te laat is onherroepelijk te laat.
 • Kort na de aanvraag en na controle van de gegevens door het agentschap wordt de hinderpremie automatisch uitbetaald.
 • Als u tijdens de werken toch de deuren moet sluiten, kunt u ook de bijkomende sluitingspremie aanvragen.

Kostprijs

De hinderpremie bedraagt 2.000 euro. De hinderpremie en de sluitingspremie die is toegekend na 1 januari 2018, zijn vrijgesteld van belastingen.

Uw onderneming kan de premie maximaal 1 keer per jaar en 1 keer per hinderperiode (de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden die ernstige hinder veroorzaken) aanvragen. Voor openbare werken die alles samen meer dan 1 jaar duren, kunt u de hinderpremie dus maar één keer krijgen.

De hinderpremie is vrijgesteld van zowel personenbelasting als vennootschapsbelasting.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) kan altijd controles uitvoeren. Als daaruit blijkt dat er onterecht een premie is uitbetaald of dat er een te hoog bedrag is uitbetaald, kan het agentschap de premie helemaal of gedeeltelijk terugvorderen.

Regelgeving

Europees wettelijk kader

18/12/2013 - Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun

Vlaams wettelijk kader

15/07/2016 - Decreet houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.

12/05/2017 - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15/07/2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.