Kmo-groeisubsidie: steun voor groeitrajecten bij kmo's

Inhoud

Kmo's die een groeisprong willen realiseren kunnen via de kmo-groeisubsidie steun krijgen voor het verwerven van de kennis die nodig is om te groeien.

De maatregel is complementair aan de kmo-portefeuille en de andere steuninstrumenten van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Voorwaarden

Vlaamse kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen komen in aanmerking voor de kmo-groeisubsidie wanneer zij

 • een vestiging hebben in het Vlaamse Gewest
 • tot de privésector behoren (met een aandeel van de overheid kleiner dan 25%)
 • qua omzet en aantal werknemers voldoen aan de Europese kmo-definitie
 • een aanvaardbare hoofdactiviteit hebben (de nacebel-code van uw onderneming is opgenomen in de bijlage bij het ministerieel besluit van 1 januari 2016)
 • een aanvaardbare rechtsvorm hebben
 • geen negatief eigen vermogen hebben op de indieningsdatum
 • de voorbije 36 maanden geen subsidie gekregen hebben voor een kmo-groeisubsidie of een digitaal transformatieproject

Zowel nieuw opgerichte als bestaande ondernemingen kunnen een beroep doen op de groeisubsidie.

Welke kosten komen in aanmerking?

Het groeitraject moet gelinkt zijn aan 1 van volgende thema’s:

 • door digitalisering
 • door innovatie
 • door internationalisering
 • door duurzaam en circulair ondernemen

De subsidie wordt toegekend voor het verwerven of inkopen van de strategische kennis die nodig is om het groeitraject te kunnen realiseren. Het verwerven van deze kennis kan op 2 manieren:

 • door zich laten adviseren door een externe dienstverlener. Dienstverleners waarmee wordt samengewerkt hoeven hiervoor niet erkend of geregistreerd te zijn.
 • door het aanwerven van een werknemer die het juiste profiel heeft om kennis te verankeren in een onderneming (voltijds of deeltijds).

Het extern advies en/of de nieuwe aanwerving, waarvoor de subsidie gevraagd wordt, dient noodzakelijk en van strategisch belang te zijn om het groeitraject uit te voeren.

Om in aanmerking te komen voor subsidie bedraagt het projectbedrag minstens 20.000 euro (excl. btw). Een kmo kan per groeitraject maximaal 1 subsidie-aanvraag toegekend krijgen.

Procedure

Sinds 1 januari 2021 wordt de kmo-groeisubsidie toegekend via een competitieve oproep per thema. In 2021 worden 3 oproepen voorzien waarbij telkens meerdere thema’s worden opengesteld. Hierdoor worden enkel de beste dossiers gesteund en verhoogt de maatschappelijke toegevoegde waarde van de kmo-groeisubsidie.

Staat er een oproep open in de oproepenkalender, dan kunt u volgende stappen volgen om een aanvraag in te dienen.

1. Indienen aanvraag

U vult de online subsidieaanvraag in. Bij de aanvraag zal gevraagd worden om een projectbeschrijving op te laden.

Als u steun aanvraagt voor advies van een dienstverlener moet u naast de projectbeschrijving, ook een kopie van de ondertekende overeenkomst voor advies met de dienstverlener opladen. De overeenkomst voor advies bevat minstens volgende gegevens:

 • de naam van de dienstverlener en zijn ondernemingsnummer
 • de naam van de kmo en zijn ondernemingsnummer
 • een gedetailleerde beschrijving van de te leveren prestaties, met vermelding van:
  • de reden waarom het advies nodig is voor de kmo
  • het te bereiken einddoel van het advies
  • een gedetailleerde beschrijving van de methodiek van de dienstverlener
 • de startdatum van de prestaties
 • de totale prijs van de prestaties, exclusief btw
 • de handtekening van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de dienstverlener
 • de handtekening van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de kmo
 • de datum waarop de overeenkomst is gesloten.

Indien u met meerdere dienstverleners samenwerkt moet u met elke dienstverlener een overeenkomst afsluiten en die opladen bij de subsidieaanvraag.

Als u steun aanvraagt voor de aanwerving van een strategische medewerker, moet u naast de projectbeschrijving ook de volgende documenten opladen bij uw subsidieaanvraag:

 • vacaturebericht met een gedetailleerde taakomschrijving en een beschrijving van het gewenste profiel
 • organigram van uw onderneming met aanduiding hierin van de plaats van de strategische medewerker.

2. Mondelinge toelichting van de aanvraag indien nodig

Na de indiening wordt uw subsidieaanvraag beoordeeld op ontvankelijkheid en volledigheid op basis van een aantal beoordelingscriteria. Als uw dossier extra toelichting behoeft, nodigt de projectadviseur u uit om het groeitraject mondeling toe te lichten.

3. Beslissing

De administrateur-generaal van het Agentschap Innoveren & Ondernemen neemt een beslissing over de aanvraag op basis van het advies van de dossierbehandelaars. U wordt op de hoogte gebracht van de beslissing via e-mail.

4. Uitbetaling

De uitbetaling moet aangevraagd worden via kmo-groeisubsidie@vlaio.be samen met de benodigde bewijsstukken. Naargelang het type steun (advies of aanwerving of beide), worden er andere bewijsstukken opgevraagd en zal de uitbetaling ook anders verlopen.

Belangrijk: de gesubsidieerde prestaties (dus de aanwerving of de adviesprestaties) mogen pas starten op de eerste dag van de maand volgend op de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld: als de indiening van de subsidieaanvraag gebeurt op 11 april 2021, kunnen de adviesprestaties/arbeidsovereenkomst ten vroegste starten op 1 mei 2021. De subsidie kan dus nooit retro-actief worden toegekend.

Kostprijs

Zowel voor de aanwerving van een werknemer als voor het inwinnen van advies van een externe dienstverlener kan de kmo tot 25.000 euro steun krijgen (in totaal dus maximaal 50.000 euro). Er wordt een steunpercentage van 50% gehanteerd.

externe versterking = consultancyinterne versterking = aanwerving
steunpercentage 50%, maximaal steunplafond van 25.000 eurosteunpercentage 50%, maximaal steunplafond van 25.000 euro

Uitzonderingen

Volgende ondernemingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben komen als onderneming niet in aanmerking:

 • de tijdelijke handelsvennootschap
 • de feitelijke vereniging
 • de stille handelsvennootschap
 • de maatschap