Aanpassing van de geslachtsregistratie

Maak een afspraak

Inhoud

Sinds 1 januari 2018 moet een transgender persoon niet meer voldoen aan bepaalde medische voorwaarden om het geslacht en de voornaam officieel te laten aanpassen op de akten van de burgerlijke stand en in het bevolkingsregister.

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kunnen minderjarigen ook de geslachtsregistratie in de geboorteakte laten aanpassen als zij daarbij zijn bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten dan ook een verklaring kunnen afgeven van een kinder- en jeugdpsychiater die bevestigt dat het gaat om een vrije en bewuste keuze.

Voorwaarden

Om de standaardprocedure te kunnen volgen:

 • Meerderjarig zijn.

 • Niet-ontvoegde minderjarige zijn, maar bijgestaan worden door beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) én eenattest hebben van een pediatrisch psychiater.

 • Ontvoogde minderjarige met Belgische nationaliteit zijn.

 • Meerderjarige niet-Belg zijn, maar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

 • Meerderjarige Belg onder bewindvoering zijn

Bewijsstukken

Meerderjarigen en ontvoogde minderjarigen nemen mee:

 • Identiteitsbewijs;

 • Ondertekende verklaring;

 • Uittreksel uit het strafregister, model 1 (kan je opvragen bij je gemeente- of stadhuis).

Niet-ontvoogde minderjarigen (vanaf 16j) nemen mee:

 • Identiteitsbewijs;

 • Ondertekende verklaring;

 • Uittreksel uit het strafregister, model 1 (kan je opvragen bij je gemeente- of stadhuis);

 • Beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s);

 • Een verklaring van een kinder- of jeugdpsychiater waaruit blijkt dat je deze beslissing in volle besef kan nemen.

Procedure

Je vraagt de aanpassing aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Als dit niet mogelijk is, gebeurt de aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gewone verblijfplaats. Dit houdt in dat je een afspraak maakt bij het gemeente- of stadhuis waar je gedomicilieerd staat/woont.

De procedure bestaat uit twee stappen: de aangifte en de opmaak van de akte.

Aangifte

Je overhandigt een verklaring aan de dienst Burgerzaken van jouw gemeente waarin staat dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met jouw innerlijk beleefde genderidentiteit. In de verklaring bevestig je dat je wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast. In link 1 vind je een modelverklaring (je kan deze ook bij de ambtenaar van burgerlijke stand krijgen en ter plaatse invullen).

De gemeente bezorg je een ontvangstbewijs en meer informatie over het verdere verloop van de procedure en de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing. Binnen de drie dagen informeert de ambtenaar van de burgerlijke stand de procureur des konings voor advies. Dit advies verleent hij binnen de drie maanden:

 • Een negatief advies wegens tegenstrijdigheid met de openbare orde

 • Bij gebrek aan negatief advies of indien geen advies werd uitgebracht binnen de drie maanden, is het een positief advies en gaat de procedure verder.

Opmaak van de akte

Je maakt na dit advies opnieuw een afspraak bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Je verschijnt een tweede keer voor de dienst Burgerzaken en bevestigt jouw eerste verklaring, minimum 3 en maximum 6 maanden na de aangifte. Je overhandigt een tweede verklaring die jouw eerdere overtuiging bevestigt. Met die verklaring bevestig je ook dat je je bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.

Daarna maakt de dienst Burgerzaken de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie op.

Door deze aanpassing, zullen automatisch verschillende instanties jouw geslachtsregistratie wijzigen, maar je zal ook zelf heel wat instanties moeten contacteren en administratie in orde moeten brengen.

Kostprijs

Voor de aanvraag tot wijziging hoef je niet te betalen. Je zal wel een nieuwe elektronische identiteitskaart (en nieuwe foto’s) moeten betalen. De prijs van de identiteitskaart kost tussen de €15 en €25, afhankelijk van jouw gemeente.

Als je nog officiële documenten moet vernieuwen na de wijziging van de geslachtsregistratie, zal je ook deze kosten moeten dragen (lidkaarten, internationaal paspoort, rijbewijs,...).

Uitzonderingen

Tot vandaag is de registratie van non-binaire personen via een ‘X’ op de identiteitskaart nog onmogelijk in België.

Regelgeving

Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft (B.S. 10 juli 2017)

Contact