Privacy verklaring

Om als lokaal bestuur een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens.

Gegevensbescherming worden ernstig genomen. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken uw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen
  • voor de goede vervulling van de taak van het lokaal bestuur
  • wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
  • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden

Proportionaliteit

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. 

Doorgifte

Wij geven uw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is.

Wij wisselen uw gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden uw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden uw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

U hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kunt hierover verdere toelichting krijgen.
  • recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren
  • recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
  • recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen uw gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag u ons vragen uw gegevens niet meer te gebruiken.

U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. U zal steeds uw identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met uw verzoek zal gebeuren.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Tracking

Wij maken geen gebruik van tracking.

 

Data mining

Wij doen niet aan data mining.

Informatie verzameld door camera’s

In het kader van een proefproject in samenwerking met IGEAN met steun van VLAIO worden er vanaf 19/08/2019 met een camera op een van de vuilnisophaalwagens of gemeentewagen beelden verzameld van het straatbeeld in Lint. Dit heeft als doel de straten van de gemeente proper te houden door detectie van sluikstort, waarna hiervoor automatisch een signaal doorgegeven zal worden aan de nodige diensten om het vuilnis zo snel mogelijk te verwijderen. Het doel van deze camera’s is in dit proefproject dus niet het capteren van personen, maar van sluikstort en/of zwerfvuil. Dit doen we in het kader van onze opdrachten als lokaal bestuur. Uiteraard is het mogelijk dat u, door u buiten te begeven in Lint, op de beelden waar te nemen zal zijn. Hierdoor is ook dit een verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij u bepaalde rechten heeft zoals in de privacyverklaring beschreven.

Deze beelden worden slechts bewaard tot het einde van dit proefproject zijnde februari 2020. Hierna zullen enkel bepaalde beelden noodzakelijk voor de werking van de achterliggende software bewaard worden. Hierna zullen enkel bepaalde beelden noodzakelijk voor de werking van de achterliggende software bewaard worden. Deze zullen zo bewerkt worden zodat identificatie van u als persoon moeilijker of onmogelijk is.

Mijn Burgerprofiel

Mijn Burgerprofiel is een toepassing die werd ontwikkeld en wordt beheerd door Digitaal Vlaanderen (vroeger agentschap Informatie Vlaanderen). Dit is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid. Meer info over de privacyverklaring van Mijn Burgerprofiel via deze link

Protocol Vlaio

Dit protocol gaat over de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens van Vlaio naar het lokaal bestuur Lint in kader van de hinderpremie.

Contactgegevens

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten, laat het dan weten.

Dit kan per e-mail naar secretariaat@lint.be of per brief naar:

Gemeentebestuur Lint

Koning Albertstraat 41, 2547 Lint

Data Protection officer (DPO): christine.vanboom@lint.be

Vlaamse Toezichtscommissie:  contact@toezichtcommissie.be of Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel