Overgangsmaatregelen programmatische aanpak stikstof (PAS)

Er is een mogelijkheid tot verlenging van de milieu- of omgevingsvergunning voor veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties met stikstofuitstoot tot 31 december 2023. 

De ministeriële instructie van 17 juli 2023 voor de doelstelling om de varkensstapel met 30% te verminderen blijft van toepassing. 

Mogelijkheid tot verlenging van de milieu- of omgevingsvergunning

Het decreet van 9 juni 2023 voert een verlengingsregeling in voor de milieu- en omgevingsvergunningen van bestaande veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties die vervallen of vervallen zijn in 2021, 2022 en 2023.

Op verzoek van de exploitant wordt de geldigheidsduur van de vergunningen onder de volgende voorwaarden verlengd tot 31 december 2023 (artikel 394/1 Omgevingsvergunningendecreet):

  • 1° de vergunning heeft betrekking op een veehouderij of mestverwerkingsinstallatie;
  • 2° ofwel is de vergunningstermijn verstreken in 2021 of 2022 en werd er een hernieuwingsaanvraag ingediend voor de inwerkingtreding van dit artikel en ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de vergunning, ofwel is de vergunningstermijn verstreken of verstrijkt die in de loop van 2023;
  • 3° er werd nog geen definitieve beslissing genomen over de laatste hernieuwingsaanvraag;
  • 4° er wordt een verzoek tot verlenging van de vergunningstermijn bij de bevoegde overheid ingediend, die daar uitdrukkelijk akte van neemt conform dit artikel;
  • 5° het verzoek tot verlenging van de vergunningstermijn wordt ingediend uiterlijk op de dag voor de lopende vergunningstermijn is verstreken. Voor de vergunningen waarvan de vergunningstermijn is verstreken voor de inwerkingtreding van dit artikel of waarvan de vergunningstermijn verstrijkt uiterlijk dertig dagen na de dag waarop dit artikel in werking treedt, kan het verzoek alsnog ingediend worden tot uiterlijk 1 september 2023.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten waarvan de vergunningstermijn wordt verlengd met toepassing van dit artikel, mogen verder geëxploiteerd worden na het einde van de verlengde vergunning in afwachting van een definitieve beslissing over een hernieuwingsaanvraag, op voorwaarde dat er een hernieuwingsaanvraag wordt ingediende uiterlijk één maand voor de voormelde verlengde einddatum.

Deze regeling is in werking getreden op 7 juli 2023.
In het omgevingsloket is hiervoor een apart projecttype voorzien: “verzoek tot verlenging in afwachting van definitieve PAS’.

Ministeriële instructie voor de doelstelling om de varkensstapel met 30% te verminderen

Vlaanderen wil het aantal varkens met 30 procent verminderen tegen 2030: een beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO). Het verlenen van vergunningen voor bijkomende dierplaatsen voor varkens zou die reductiedoelstelling hypothekeren. Daarom roept de Vlaamse minister voor Omgeving via een ministeriële instructie op om elke vergunningsaanvraag te toetsen aan die specifieke doelstelling van de programmatische aanpak stikstof.

Vragen over de programmatische aanpak stikstof?

Stuur een e-mail naar stikstof@vlaanderen.be

Lees hier al het nieuws over stikstof in Vlaanderen!

Downloads

  • Programmatische Aanpak Stikstof.pdf
    9,2 Mb