Openbaarheid van bestuur

De openbaarheid van bestuur bestaat uit een passieve (burger vraagt informatie) en een actieve (overheid informeert zelf) component.

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur geldt sinds 1 januari 2019 een verruimde bekendmakingsplicht. Het decreet over het lokaal bestuur verplicht de lokale besturen om een aantal welomschreven besluiten, lijsten met besluiten en stukken te publiceren op hun webtoepassing. Het niet naleven van de decretale bepalingen over de bekendmakingsplicht heeft belangrijke gevolgen voor de start van de toezichtstermijn, de inwerkingtreding van reglementen en verordeningen en de actieve openbaarheid en transparantie. 

Burgers kunnen een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid tegen genomen besluiten.

Dien je klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.