Openbaarheid van bestuur

De openbaarheid van bestuur bestaat uit een passieve (burger vraagt informatie) en een actieve (overheid informeert zelf) component.

Door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur geldt sinds 1 januari 2019 een verruimde bekendmakingsplicht. Het decreet over het lokaal bestuur verplicht de lokale besturen om een aantal welomschreven besluiten, lijsten met besluiten en stukken te publiceren op hun webtoepassing. Het niet naleven van de decretale bepalingen over de bekendmakingsplicht heeft belangrijke gevolgen voor de start van de toezichtstermijn, de inwerkingtreding van reglementen en verordeningen en de actieve openbaarheid en transparantie. 

Burgers kunnen een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid tegen genomen besluiten.

Dien je klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur

Inhoud

Een burger heeft recht op inzage van bestuursdocumenten

Uiteraard is het recht op inzage niet onbeperkt en gelden een aantal uitzonderingen, bv. om de privacy van burgers te beschermen en om bescherming van intellectuele eigendommen van bedrijven. Ook documenten die nog niet volledig af zijn, kunnen niet opgevraagd worden.

Procedure

Je richt je vraag aan de algemeen directeur van het lokaal bestuur Lint. Hierbij vermeld je jouw naam, volledig adres én of het om een inzage of afschrift gaat. 

Regelgeving

Er is 1 termijn wanneer beslist en uitgevoerd moet worden: dit is 20 kalenderdagen. Deze termijn is verlengbaar tot 40 dagen, mits duidelijke motivering.

Elke vraag in het kader van openbaarheid van bestuur wordt in een register bijgehouden.

Meer info

Wat zijn bestuursdocumenten?

Dit zijn alle stukken die de overheid in zijn bezit heeft. Dit wordt in een zeer ruime zin geïnterpreteerd. Het lokaal bestuur is echter niet verplicht om de gevraagde informatie te verwerken of te analyseren. Zo kan er bijvoorbeeld niet geëist worden dat een overheidsdienst bijkomende uitleg geeft of een samenvatting van een omvangrijk dossier maakt.

Bestuursdocumenten mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Wanneer de opgevraagde bestuursdocumenten worden hergebruikt, moet u hiervoor toelating aan het lokaal bestuur vragen.

Opvragen van bouwplannen

Bouwplannen zijn auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de architect. Een kopie van een bouwplan kan enkel en alleen afgeleverd worden aan de eigenaar van het onroerend goed. Ben je eigenaar, dan dien je bij je aanvraag volgende stukken toe te voegen:

  • een schriftelijk bewijs van eigendom
  • een ingevulde en ondertekende verklaring op eer

Downloads

  • Verklaring op eer - opvragen bouwplannen.pdf
    77,3 Kb

Contact

Nu gesloten
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00
Alle openingsuren Secretariaat