Niet-EU-burger - lang verblijf

Maak een afspraak

Elke niet-EU-burger is verplicht zich te melden bij de gemeente waar men verblijft, binnen de 3 dagen vanaf binnenkomst in België.

Sommige vreemdelingen zullen een bijdrage moeten betalen die de administratieve kosten zal dekken van de behandeling van hun aanvraag voor een machtiging tot verblijf, hun aanvraag voor een toelating tot verblijf of hun aanvraag voor een statuutwijziging.

Lang verblijf

Een vreemdeling die langer dan 3 maanden in België wenst te verblijven, moet daarvoor voorafgaand een machtiging aanvragen.

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, wordt de machtiging om langer dan 3 maanden in België te verblijven door de vreemdeling aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. De beslissing wordt genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken.

In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf echter worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. De burgemeester stuurt de aanvraag door naar de Dienst Vreemdelingenzaken.
Om meer te weten over deze procedure: zie artikel 9bis van de wet van 15 december 1980.

Een vreemdeling die in België verblijft, zijn identiteit aantoont en op zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan de machtiging tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de Dienst Vreemdelingenzaken.
Om meer te weten over deze procedure: zie artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.

Externe links

Contact