Klachtenbehandeling

De gemeentediensten doen hun best om een zo goed mogelijke dienstverlening te verzekeren. Ze streeft naar een klantvriendelijke en vlotte behandeling van al je aanvragen en dossiers.

Als ze hier toch niet in zouden slagen en u bent ontevreden over de dienstverlening, kunt u gebruik maken van de procedure voor klachtenbehandeling. In het reglement op de klachtenbehandeling dat u op deze pagina kan downloaden, staat beschreven wat er precies onder een klacht wordt verstaan, wie de klacht zal behandelen en welke procedure daarbij wordt gevolgd.

Wat is een klacht?

Officieel is een klacht: “een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij de lokale overheid klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie”. Ook een medewerker van de gemeentelijke diensten zelf kan een klacht uiten.

Een klacht kan gaan over een foute handeling, over het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze of over het niet uitvoeren van een handeling of prestatie. Bij die handeling of prestatie gaat het om de manier waarop een ambtenaar (of de burgemeester, een schepen of een gemeenteraadslid) heeft gehandeld, een termijn die niet werd gerespecteerd of een beslissing van de ambtenaar.

Wat is geen klacht?

De klachtenprocedure is niet van toepassing op vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities. Het gaat ook niet over algemene klachten over de regelgeving, het (al dan niet) gevoerde beleid of over beleidsvoornemens of -verklaringen.

Klacht

Melding

Downloads