Gemeenteraad

Bekijk hier de agenda's, besluitenlijsten en notulen tot en met juni 2021

Bekijk hier de agenda's, besluitenlijsten en notulen vanaf 1 juli 2021

De gemeenteraad, als hoogste orgaan van de gemeente, regelt alles wat van gemeentelijk belang is.

De gemeenteraad stelt de schepenen aan, benoemt de ambtenaren, stelt de reglementen en verordeningen op, keurt de begroting en de rekening van de gemeente goed, voert de belastingen in, houdt toezicht op de ondergeschikte besturen (OCMW, kerkfabrieken) en neemt alle maatregelen tot ordening van de plaatselijke samenleving en tot behartiging van de belangen van de eigen bevolking, zoals ruimtelijke ordening, wegenbouw, riolering, veiligheid en gezondheid, jeugd, sport, cultuur, onderwijs, enz.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan.

Wanneer? De gemeenteraad vergadert in principe éénmaal per maand, telkens op dinsdagavond vanaf 20 uur.

Waar? In de nieuwe raadzaal in de remise (gemeentepark)

Tijdens de openbare vergadering kan elke belangstellende burger de besprekingen bijwonen. Je mag tijdens de vergadering geen inbreng doen. Wel heb je de mogelijkheid vragen te stellen of opmerkingen te formuleren een half uur voor aanvang van de gemeenteraad.

Voor elke bezoeker ligt een exemplaar van de agenda ter beschikking. Tevens wordt de agenda bekendgemaakt door aanplakking aan de gemeenteborden, aan het gemeentehuis en in het ontmoetingscentrum ‘De Witte Merel’.

Meer info: secretariaat