Gemeentebelastingen - retributies - subsidies - reglementen

 

Opcentiemen of aanvullende belastingen en eigen gemeentebelastingen

  • Bij opcentiemen of aanvullende belastingen stelt de gemeenteraad enkel de aanslagvoet van de belasting vast. Dit is een percentage van het bedrag van de basisbelasting. Andere bepalingen worden opgenomen in de basisbelasting. De inning ervan gebeurt samen met de basisbelasting. De aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing vallen onder deze categorie.
  • Daarnaast kan de gemeente ook eigen belastingen vestigen. Zo kan de gemeente zelf bepalen wie dit moet betalen, hoeveel men moet betalen, wie of wanneer iemand vrijstelling krijgt, …

Onderscheid belastingen en retributies

Het is niet altijd duidelijk wat het verschil is tussen een belasting en een retributie. Hieronder wordt het verschil tussen de twee kort uitgelegd.

  • Een belasting is een eenzijdig opgelegde verplichting vanuit de overheid waar geen individuele dienstverlening van de overheid tegenover staat. De belastingen hebben enerzijds tot doel de openbare dienstverlening in te financieren. Anderzijds kunnen sommige belastingen ook een bijkomend doel hebben, bijvoorbeeld het ontmoedigen van sluikstorten en verwaarlozing.
  • Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente die ten goede komt aan de persoon die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Zowel belastingen als retributies worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Ga je niet akkoord met de belasting of retributie die aangerekend wordt, dan kun je bezwaar indienen.