EU-burger - lang verblijf

Maak een afspraak

Een EU-burger die naar België komt voor een verblijf langer dan 3 maanden, moet voldoen aan de voorwaarde van het vrij personenverkeer.
Elke EU-burger is verplicht zich te melden bij de gemeente waar men verblijft, binnen de 10 dagen vanaf binnenkomst.
Je legt daar jouw nationale identiteitskaart of paspoort voor, samen met 1 recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de I.C.A.O. normen.

Je dient vervolgens de hieronder vermelde bewijsstukken binnen de 3 maand voor te leggen. 
Na het voorleggen van de gevraagde bewijsstukken beslist DVZ of je een verblijfskaart krijgt.

Werknemer

 • jouw arbeidscontract
  (je moet minstens 12 uur per week tewerkgesteld zijn), en
 • jouw loonfiches van de laatste 3 maanden.

Zelfstandige

 • volledig uittreksel van de kruispuntbank voor ondernemingen, en
 • het bewijs van jouw aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, dienstig voor inschrijving in het vreemdelingenregister.

Student

 • jouw inschrijvingsbewijs bij een erkende onderwijsinstelling (middelbaar of hoger onderwijs), of
  een bewijs van het volgen van een beroepsopleiding bij de VDAB (het moet over een hoofdbezigheid van minstens 12 uur per week gaan),
 • een bewijs van ziekteverzekering die het verblijf in België dekt, en
 • een bewijs van bestaansmiddelen.

Werkzoekende

 • sollicitatiebrieven of jouw bewijs van inschrijving bij de VDAB, en
 • een bewijs van reële kans op tewerkstelling binnen afzienbare termijn.

Houder van toereikende bestaansmiddelen

Je legt de volgende documenten voor, afhankelijk van jouw situatie:

Gerechtigde van (pre-)pensioen, invaliditeitsuitkering, beroepsziekteverzekering en/of arbeidsongevallenverzekering

 • bewijs van jouw pensioen, invaliditeit, beroepsziekteverzekering en/of arbeidsongevallenverzekering, en
 • bewijs van ziekteverzekering, geldig voor lang verblijf in België.

Werknemer in een andere lidstaat

 • jouw arbeidscontract,
 • jouw laatste drie loonfiches, en
 • bewijs van ziekteverzekering, geldig voor lang verblijf in België.

Zelfstandige in een andere lidstaat

 • bewijs van inschrijving handelsrechtbank in een buurlidstaat, 
 • bewijzen van jouw inkomsten, en
 • bewijs van ziekteverzekering, geldig voor lang verblijf in België.

Rentenier

 • bewijs van voldoende inkomsten, en
 • een bewijs van ziekteverzekering, geldig voor lang verblijf in België.

Vrijwilliger

 • bewijs van voldoende bestaansmiddelen, en
 • bewijs van ziektekostenverzekering, geldig voor lang verblijf in België.

Je hebt voldoende bestaansmiddelen via een andere persoon

 • bewijs van bestaansmiddelen van de andere persoon,
 • eventuele bewijzen van eigen inkomsten,
 • tenlasteneming van de andere persoon, en
 • bewijs van ziekteverzekering, geldig voor lang verblijf in België.

Gezinshereniging met een Belg

Je legt de volgende documenten voor, afhankelijk van jouw situatie:

Als echtgenoot of echtgenote

 • jouw huwelijksakte of een akte van het geregistreerd partnerschap (eventueel gelegaliseerd en vertaald - afhankelijk van het land),
 • bewijs van voldoende en stabiele bestaansmiddelen van de Belg,
 • bewijs van behoorlijke huisvesting, en
 • een bewijs van ziekteverzekering voor Belg en familie.

Als wettelijk geregistreerde partner

 • jouw attest van verklaring wettelijke samenwoning (met voorafgaand een onderzoek van schijnsamenwoonst),
 • bewijs van duurzame en stabiele relatie:
  • je bewijst dat je gedurende minstens één jaar voorafgaand aan de aanvraag onafgebroken hebt samengewoond, of
  • je bewijst dat je elkaar sedert tenminste twee jaar voorafgaand aan de aanvraag kent, levert het bewijs dat je regelmatig telefonisch, via briefwisseling of elektronische berichten met elkaar contact onderhield, dat je elkaar voorafgaand aan de aanvraag drie maal ontmoet hebt en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer dagen betreffen, of
  • je bewijst dat je een gemeenschappelijk kind hebt,
 • bewijs van voldoende en stabiele bestaansmiddelen van de Belg,
 • bewijs van behoorlijke huisvesting, en
 • een bewijs van ziekteverzekering voor Belg en familie.

Als bloedverwanten in neergaande lijn

 • jouw geboorteakte (eventueel gelegaliseerd en vertaald - afhankelijk van het land),
 • indien je jonger bent dan 18 jaar: recht van bewaring of een gelegaliseerde schriftelijke verklaring van de afwezig ouder,
 • indien je ouder bent dan 21 jaar: bewijs "ten laste zijn",
 • bewijs van voldoende en stabiele bestaansmiddelen van de Belg,
 • bewijs van behoorlijke huisvesting, en
 • een bewijs van ziekteverzekering voor Belg en familie.

Als ouder(s) van een minderjarig Belgisch kind

 • de geboorteakte van jouw kind
 • als je niet samenwoont met jouw kind: bewijs van affectieve en/of financiële band.

Gerelateerde items

Externe links

Contact