Dringende medische hulp voor mensen zonder verblijfspapieren

Als je in België een onwettig verblijf hebt, dan heb je recht op dringende medische hulp. Het OCMW betaalt dan de medische kosten voor dringende medische hulp en vordert die kosten terug bij de federale overheid.

Voorwaarden voor dringende medische hulp

  • de hulpvrager verblijft onwettig in België,
  • de hulpvrager is behoeftig, en
  • er is een attest 'dringende medische hulp'

De hulpvrager verblijft onwettig in België

De hulpvrager heeft geen geldig verblijfsdocument (meer) in België, en bevindt zich niet in de gewettigde periode van kort verblijf (maximaal 90 dagen verblijf op 180 dagen). Het is de bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken om vast te stellen of een vreemdeling wettig of onwettig op het grondgebied verblijft. In de praktijk voert het OCMW echter het onderzoek uit naar onwettig verblijf - onder andere door het rijksregister te consulteren en door de mogelijks aanwezige documenten van de hulpvrager te onderzoeken. 

De hulpvrager is behoeftig

De behoeftigheid moet blijken uit een sociaal onderzoek gevoerd door het OCMW. In het sociaal onderzoek gaat het OCMW behalve de inkomsten van de hulpvrager ook de mogelijke andere betalingsregelingen na. Het OCMW mag bijvoorbeeld vragen dat de hulpvrager zonder wettig verblijf de juiste stappen zet om een wettig verblijf te krijgen, als dit mogelijk lijkt. Deze vraag kadert in de voorwaarde om de bestaande rechten uit te putten. Een wettig verblijf kan het recht op ziekteverzekering openen in België. Het OCMW mag echter niet vragen om nutteloze procedures op te starten.

Er is een attest 'dringende medische hulp' 

De behandelende arts stelt een attest dringende medische hulp op. Dit moet minimaal de identiteitsgegevens van de hulpvrager bevatten, de datum van de verstrekte zorg, en de identificatie en handtekening van de arts. Binnen Mediprima wordt er hiervoor gewerkt met een standaardformulier.

Bij medische zorg in een ziekenhuis bewaart het ziekenhuis het attest. Bij medische zorg buiten het ziekenhuis wordt het attest opgestuurd naar het bevoegde OCMW, dat het attest bewaart. De attesten dienen aanwezig te zijn voor mogelijke controles van de overheid.

Het attest 'dringende medische hulp' stelt de dringende noodzakelijkheid van de zorg vast. Enkel een door het RIZIV erkende arts of tandarts kan het attest opstellen.

Welke stappen moet je zetten bij dringende medische hulp?

De stappen zijn dezelfde als de stappen die je zet voor een tussenkomst van het OCMW voor medische kosten.

Welk OCMW is bevoegd voor dringende medische hulp?

De algemene regel is dat het OCMW van jouw gewoonlijke verblijfplaats bevoegd is voor deze dringende medische hulp.

Contact

Nu gesloten
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00 17:30 tot 20:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Alle openingsuren Sociale dienst OCMW