De Watertoets

Een overheid (meestal een gemeentebestuur) die een vergunning moet afleveren voor een verkaveling of een bouwaanvraag, moet vooraf met een watertoets nagaan of de geplande werken schade toebrengen aan het watersysteem. Is die schade te groot, dan kan de vergunning worden geweigerd. In sommige gevallen kan de overheid ook extra vergunningsvoorwaarden opleggen.

Zo vroeg mogelijk

Aan bouwers, architecten, ontwerpers,… wordt aangeraden in een zo vroeg mogelijk stadium rekening te houden met die watertoets. Op die manier vermijd je dat je bij de aankoop van een grond of het indienen van jouw bouwaanvraag voor onverwachte verrassingen komt te staan.

In welke gevallen?

De watertoets moet worden uitgevoerd bij elk nieuw initiatief waarvoor er een vergunning nodig is (omgevingsvergunning of een andere vergunning) en elk plan of programma.

Procedure

De overheid die de vergunning of goedkeuring uitreikt, moet de watertoets uitvoeren en hiervoor verplicht advies vragen aan de betrokken waterbeheerder(s).

De watertoets kan worden uitgevoerd met de Watertoets-webtoepassing.

In de 'waterparagraaf' vermeldt de vergunningverlener op een gemotiveerde manier of er schade aan het watersysteem zou kunnen ontstaan. Als de vergunningverlener schadelijke effecten verwacht, dan beschrijft hij welke voorwaarden opgelegd worden aan de vergunning, het plan of het programma om die effecten te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren. Als er - in uitzonderlijke gevallen - geen aanvaardbaar alternatief of geen remediëring mogelijk is, dan zal de vergunning of de goedkeuring voor het plan of programma geweigerd worden.

Als de beslissing van de vergunningverlener afwijkt van het advies van de betrokken waterbeheerder(s), dan komt dat in de waterparagraaf aan bod.