Bijeninventarisatie en -plan in Lint

Het lokaal bestuur Lint heeft de afgelopen jaren acties ondernomen om het openbaar groen bijvriendelijker te maken. Verschillende plantsoenen zijn bloemrijker gemaakt en zijn voorzien van bijenhotels. In het gemeentepark worden bepaalde zones minder frequent gemaaid, waardoor meer wilde planten de kans krijgen om in bloei te komen staan. Ook zijn op verschillende plaatsen bloemenweides ingezaaid, zoals op de begraafplaats of de speelzone in Hoog Heibos.

Om de effecten van deze maatregelen in te kunnen schatten en om extra advies in te winnen, heeft het lokaal bestuur Natuurpunt Studie aangesteld voor de opmaak van een bijenplan.

Op 16 locaties zijn vanaf april t/m augustus 2023 inventarisaties uitgevoerd specifiek gericht op wilde bijen. Daarnaast is er ook gekeken hoe bijvriendelijk de locaties momenteel zijn op vlak van inrichting en beheer en worden specifieke maatregelen gegeven om ze (nog) bijvriendelijker te maken.

In bijlage kan je de integrale inventarisatie lezen. 

Downloads

Contact