Bezwaar tegen gemeentelijke belasting

Heeft u een aanslagbiljet voor een belasting ontvangen en bent u niet akkoord, dan kan u een bezwaar indienen.

Dien dit bezwaar dan schriftelijk (én gemotiveerd) in binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Wie wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk vermelden in het bezwaarschrift.

Richt het aan:College van Burgemeester en Schepenen gemeente Lint
 Koning Albertstraat 41
 2547 Lint

Het college van burgemeester en schepenen beslist en nadien ontvangt u deze beslissing aangetekend per post. Indien u niet akkoord bent met deze beslissing, kan u een beroep instellen binnen de drie maanden na de kennisgeving. Dit beroep moet ingesteld worden bij de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

Contact

Nu open
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Alle openingsuren Financiële dienst