Bezwaar tegen gemeentelijke belasting

Heb je een aanslagbiljet voor een belasting ontvangen en ben je niet akkoord, dan kan je een bezwaar indienen.

Dien dit bezwaar dan schriftelijk (én gemotiveerd) in binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Wie wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk vermelden in het bezwaarschrift.

Richt het aan:College van Burgemeester en Schepenen gemeente Lint
 Koning Albertstraat 41
 2547 Lint

Het college van burgemeester en schepenen beslist en nadien ontvang je deze beslissing aangetekend per post. Indien je niet akkoord bent met deze beslissing, kan je een beroep instellen binnen de drie maanden na de kennisgeving. Dit beroep moet ingesteld worden bij de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

Contact

Nu gesloten
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Morgen
open van 09:00 tot 12:00 13:00 tot 16:00
Alle openingsuren Financiële dienst