Huis van de Lintenaar: update

Gepubliceerd op woensdag 27 apr 2022 om 08:49

Als prioritaire doelstelling voor deze legislatuur stond het Huis van de Lintenaar in de meerjarenplanning. 

Dit project omvatte een ontmoetingshuis voor de Lintenaar, waarin ook de administratieve diensten van het lokaal bestuur hetzelfde dak gingen delen,

Het college nam deze week de beslissing dat de plannen voor het Huis van de Lintenaar on hold gezet worden worden. 

Niemand kan er onderuit en iedereen moet toegeven dat het leven op zeer korte tijd fors duurder geworden is. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend. De schommelingen van de economische groei op korte termijn, de wederkerende indexsprongen, de kosten van energie en bouwmaterialen zijn in een razendsnel tempo gestegen. Dat heeft zo zijn gevolgen.

Schepen van financiën Stanny Tuyteleers geeft aan dat al die evoluties ook in Lint een serieuze impact hebben op de financiële toestand van de gemeente: “Het exploitatiecijfer (aankoop van goederen en diensten – werkingskosten, personeelskosten, individuele hulpverlening door het OCMW, toegestane werkingssubsidies, financiële uitgaven bv. intresten van leningen) is onderhevig aan deze evolutie wat ons dwingt om bepaalde maatregelen te nemen. We willen immers als gemeente financieel gezond blijven. Het is als lokaal bestuur en als beleidsmaker onze plicht hierover te waken.”.

“Koste wat het kost alles willen realiseren, brengt niet op en getuigt niet van goed bestuur. We zijn verplicht de tering naar de nering te zetten.” vult burgemeester Rudy Verhoeven aan. “Aanvankelijk was er 4,5 miljoen euro voorzien voor de bouw van het Huis van de Lintenaar. Met alle herzieningen en prijsstijgingen zouden we vandaag rond de 6 miljoen euro stranden. Het valt ons zeer moeilijk om de noodzakelijke beslissing te nemen om de bouw van het Huis van de Lintenaar on hold te zetten. De aanvankelijke reden waarom we dit gebouw wilden realiseren, bergen we niet op. Het vernieuwen van het dienstverleningsmodel blijft behouden en is onze prioritaire doelstelling.”.

Deze beslissing heeft uiteraard een invloed op de meerjarenplanning, die grondig en met de nodige zin voor realisme onder de loep genomen wordt en bijsturing krijgt. De focus voor de volgende jaren van deze legislatuur ligt op:

  • Café Prins Albert zal uitgebreid en gekoppeld worden aan zaal Roeland;

  • Sportzaal Lindenhof krijgt een heuse make-over;

  • Verder samenwerken met de Ideale Woning als partner voor de realisatie van een nieuw onderkomen voor de buitenschoolse kinderopvang De Marbollen;

  • Verfraaiings- en energiebesparende werken aan ontmoetingscentrum De Witte Merel;

  • Verdere digitalisering;

  • Uitwerken van het beleidsplan ruimte, het mobiliteitsplan, het klimaatactieplan;

  • Heraanleg fiets- en voetpaden;

  • Onderhoud van gemeentelijke gebouwen.

Burgemeester Rudy Verhoeven benadrukt dat hij het zeer jammer vindt dat door de huidige omstandigheden het project  “Huis van De Lintenaar” moet stoppen en bedankt de medewerkers die zich hiervoor hebben ingezet de afgelopen drie jaren. “Het bestuur hoopt op iedereen te kunnen rekenen om de uitdagingen van de komende jaren op te pakken en tot uitvoering te brengen.”.