Erkenning als technicus voor elektrische schakelinrichtingen

Inhoud

Bepaalde werkzaamheden aan elektrische schakelinrichtingen met gefluoreerde broeikasgassen mogen alleen gebeuren door een erkend technicus voor elektrische schakelinrichtingen. Het gaat om de installatie, het onderhoud, de reparatie en de buitendienststelling van elektrische schakelinrichtingen en het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen uit elektrische schakelinrichtingen.

Op de website van het Departement Omgeving kunt u de erkende technici voor elektrische schakelinrichtingen opzoeken via de overzichtslijsten met erkende personen (selecteer ‘Technici elektrische schakelinrichtingen’).

Voorwaarden

Om erkend te worden als technicus voor elektrische schakelinrichtingen moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • en deze bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • in het bezit zijn van een Europees certificaat als technicus voor elektrische schakelinrichtingen.

U hebt al een Europees certificaat als technicus voor elektrische schakelinrichtingen

Hebt u al een Europees certificaat als technicus voor elektrische schakelinrichtingen, dan kunt u ook het Vlaamse erkenningsbewijs krijgen. U moet zich wel aanmelden bij de Vlaamse overheid vóór u begint te werken in het Vlaamse Gewest. Die verplichting geldt voor technici die:

 • buiten het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben
 • in het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben, maar nog geen Vlaams erkenningsbewijs hebben.

Geldigheidsduur en verplichtingen

Het Vlaamse erkenningsbewijs is geldig voor onbepaalde duur. Als erkende technicus moet u onder meer aan de volgende verplichtingen voldoen om erkend te blijven:

 • een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning
 • op verzoek het materiaal laten zien dat gebruikt wordt om de taken uit te voeren
 • al het mogelijke doen om lekkage van gefluoreerde broeikasgassen te voorkomen
 • al het nodige doen voor de recyclage, regeneratie of vernietiging van gefluoreerde broeikasgassen als een cilinder met dat broeikasgas verwijderd moet worden
 • elke wijziging van identificatiegegevens (zoals adres, e-mailadres) onmiddellijk melden via erkenningen.omgeving@vlaanderen.be
 • de jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. De eerste betaling gebeurt in het jaar volgend op het jaar waarin u het Vlaamse erkenningsbewijs hebt gekregen. Het niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.

Meer info over de verplichtingen voor technici elektrische schakelinrichtingen vindt u op de website van het Departement Omgeving.

Procedure

U hebt nog geen Europees certificaat als technicus voor elektrische schakelinrichtingen

Wie als technicus voor elektrische schakelinrichtingen aan de slag wil in het Vlaamse Gewest en nog niet over een Europees certificaat beschikt, moet deelnemen aan een examen van een erkend opleidingscentrum.

U vindt de erkende opleidingscentra in de overzichtslijsten met erkende opleidingscentra (selecteer in de zoekmodule ‘opleidingscentra technici elektrische schakelinrichtingen’).

Wie slaagt voor het examen, ontvangt een Europees certificaat en een Vlaams erkenningsbewijs. Het opleidingscentrum bezorgt de gegevens van de technicus ook aan de overheid, zodat deze wordt opgenomen in de overzichtslijsten met erkende personen (selecteer ‘Technici elektrische schakelinrichtingen’ in de zoekmodule).

U hebt al een Europees certificaat als technicus voor elektrische schakelinrichtingen

Als u het Europese certificaat hebt behaald maar nog niet de Vlaamse erkenning, moet u zich aanmelden via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (klik op “Ga naar het erkenningenloket”; aanmelden met eID).

Voeg de volgende gegevens bij uw melding:

 • een kopie van het Europese certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
 • de identificatiegegevens van de technicus:
  • de voor- en achternaam
  • het rijksregisternummer of als de technicus niet over een rijksregisternummer beschikt: de geboortedatum en -plaats, het privéadres en de datum sinds wanneer de technicus op dat adres woont
  • het telefoonnummer en e-mailadres van de technicus
  • de naam en het ondernemingsnummer van het bedrijf waarvoor de technicus werkt. Als het bedrijf geen ondernemingsnummer heeft, dan bezorgt u het adres van de maatschappelijke zetel en het btw-nummer van het bedrijf.

Kostprijs

Als technicus elektrische schakelinrichtingen moet u een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

 • Voor 2022 bedraagt deze retributie: 30 euro.
 • Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).