Gebruikerscompensatie voor landbouwgronden

Inhoud

Gebruikersschade is de economische schade die de gebruiker van een stuk landbouwgrond ondervindt als gevolg van een gebruiksbeperking die kan optreden na:

  • een bestemmingswijziging van landbouw in natuur, bos of overig groen
  • de opname in een plan van een overdruk die de economische aanwending van landbouwgrond beïnvloedt
  • het opleggen van een erfdienstbaarheid die de economische aanwending van landbouwgrond beïnvloedt.

Als u gebruikersschade ondervindt, kunt u een gebruikerscompensatie aanvragen.

Voorwaarden

Het perceel:

  • heeft een oppervlakte van ten minste 0,5 hectare of behoort tot een groep getroffen percelen van dezelfde gebruiker met een totale oppervlakte van ten minste 0,5 hectare
  • is geregistreerd in het geïntegreerd beheers- en controlesysteem van de landbouwadministratie.

De gebruiker:

  • heeft een persoonlijk of zakelijk recht op de grond
  • is als landbouwer geïdentificeerd in het geïntegreerd beheers- en controlesysteem
  • is de effectieve gebruiker van de grond op het moment van de inwerkingtreding van het plan dat de gebruiksbeperking oplegt.

Procedure

De gebruikerscompensatie wordt niet automatisch toegekend. De gebruiker van de landbouwgrond moet een aanvraag indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij, binnen een jaar na het optreden van de gebruiksbeperking.

Op de website vindt u de aanvraagformulieren en informatie over de aanvraagprocedure en de aanvraagtermijn.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag wordt geval per geval berekend op basis van de gegevens die over een perceel en het bedrijf in kwestie zijn opgenomen in het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS) van de Vlaamse administratie.

Regelgeving

De regeling van de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut.

De voorwaarden, de randvoorwaarden en de wijze waarop de vergoedingen bepaald worden, zijn geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 houdende vaststelling van een kader voor gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden van openbaar nut.