Erkenning als technicus stookolietanks

Inhoud

U hebt een Vlaamse erkenning nodig als ‘technicus stookolietanks/stookolietechnicus’ als u een stookolietank voor de verwarming van een gebouw controleert.

Erkende technici stookolietanks in het Vlaamse Gewest hebben een persoonlijk erkenningsnummer: het begint met de letters SV, gevolgd door 5 cijfers (bijvoorbeeld SV00022 of SV56489).

Op de website van het Departement Omgeving kunt u de erkende technici voor het onderhoud van stookolietanks opzoeken via de overzichtslijsten erkende personen (selecteer in de zoekmodule ‘technici stookolietanks’).

Voorwaarden

Om erkend te worden als technicus stookolietanks, moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks, uitgereikt door een erkend opleidingscentrum.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkende technicus moet u voldoen aan onder andere volgende verplichtingen om erkend te blijven:

 • een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.
 • 5-jaarlijks de bijscholing volgen in een erkend opleidingscentrum (selecteer in de zoekmodule ‘opleidingscentra technici stookolietanks’). De uiterste datum voor het volgen van de bijscholing vindt u:
 • elke wijziging van identificatiegegevens (ook adres, werkgever, ...) onmiddellijk melden via erkenningen.omgeving@vlaanderen.be.
 • de jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen. Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.

Meer info over de verplichtingen voor erkende ‘technici stookolietanks’ op de website van het Departement Omgeving.

Procedure

U volgt een opleiding en legt een examen af om uw erkenning te krijgen:

 • Schrijf u in bij een erkend opleidingscentrum naar keuze (selecteer in de zoekmodule ‘opleidingscentra technici stookolietanks’).
 • Leg na de opleiding het bijbehorende examen af.

Als u geslaagd bent, krijgt u een certificaat met een persoonlijk erkenningsnummer. Dat nummer begint met de letters: SV, gevolgd door 5 cijfers (bijvoorbeeld SV00022 of SV56489).

Kostprijs

Als technicus stookolietanks moet u een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

 • Voor 2022 bedraagt de jaarlijkse retributie: 30 euro.
 • Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).