Erkenning als veiligheidsrapporteringsdeskundige (VR-deskundige)

Inhoud

U hebt een Vlaamse erkenning nodig als veiligheidsrapporteringsdeskundige (VR-deskundige) als u een omgevings- en ruimtelijk veiligheidsrapport opstelt.

Op de website van het Departement Omgeving vindt u alle erkende VR-deskundigen in de overzichtslijsten van erkende personen (selecteer ‘VR-deskundigen’).

Voorwaarden

Om erkend te worden als VR-deskundige, moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • wat betreft opleiding en ervaring
   • ofwel de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald en minstens drie jaar praktische ervaring hebben, verworven binnen vijf jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
   • ofwel de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald en minstens vijf jaar praktische ervaring hebben, verworven binnen zeven jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
  • geslaagd zijn voor een opleiding waarbij de onderwerpen uit bijlage 9 van het VLAREL aan bod kwamen.

Meer info over de erkenningsvoorwaarden voor erkende VR-deskundigen vindt u op de website van het Departement Omgeving.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkend VR-deskundige moet u wel voldoen aan onder andere volgende verplichtingen om erkend te blijven:

 • een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.
 • elke wijziging van identificatiegegevens (zoals adres, e-mailadres) onmiddellijk melden via erkenningen.omgeving@vlaanderen.be
 • de jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen. Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.

Meer info over de verplichtingen voor VR-deskundigen vindt u op de website van het Departement Omgeving.

Procedure

Vraag uw erkenning aan bij de Vlaamse overheid.

 • Download het aanvraagformulier op de website van het Departement Omgeving en vul het in. Met de invullijst ‘VR: opleiding en ervaring’ kunt u vlot uw aanvraagdossier samenstellen.
 • Schrijf de eenmalige retributie over naar rekeningnummer BE40 3751 1110 2263 met mededeling ‘OMG-A-VR + uw voor- en achternaam’.
 • Bezorg de nodige documenten en het betalingsbewijs aan de Vlaamse overheid.
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag en betalingsbewijs in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (klik op ‘Ga naar het erkenningenloket’; aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag en betalingsbewijs met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP.

De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag. Eventueel volgt er een hoorzitting. De leidinggevende ambtenaar van het Departement Omgeving neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

Kostprijs

U moet een eenmalige retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als VR-deskundige.

 • Voor 2021 bedraagt deze retributie: 586 euro.
 • Voor een aanvraag in 2022 bedraagt deze retributie: 606 euro.
 • Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Als erkend VR-deskundige moet u ook een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

 • Voor 2022 bedraagt deze retributie: 121 euro.
 • Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).