Grondstofverklaring voor gebruik van een bepaald materiaal als grondstof

Inhoud

Een grondstofverklaring geeft aan dat een bepaald materiaal voor een specifieke toepassing als een grondstof mag worden beschouwd.

Voorwaarden

Als u een bepaald materiaal wilt gebruiken als grondstof, dan moet uw materiaal voldoen aan de Europese criteria of aan de Vlaamse criteria.

 • Voor ijzer- en staalschroot, aluminiumschroot, koperschroot en kringloopglas zijn er Europese criteria opgesteld .
 • Voor alle andere materialen gelden de Vlaamse criteria.
  • Er gelden specifieke Vlaamse criteria voor materialen die
   • gebruikt worden
    • als meststof of bodemverbeterend middel
    • als bouwstof
    • in kunstmatige afdichtingslagen met waterglas
   • afkomstig zijn van en bestemd zijn voor metallurgische productieprocessen voor non-ferrometalen
   • afkomstig zijn van metallurgische productieprocessen voor ferrometalen.
  • Voor materialen met een ander toepassingsgebied gelden algemene Vlaamse criteria.

Op de website van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) kunt u een register raadplegen.

Procedure

De houder die een materiaal als een grondstof wil (laten) gebruiken en dat aan de Europese criteria voldoet, moet zich registreren als 'inrichting of onderneming die voldoet aan rechtstreeks toepasselijke Europees vastgestelde voorwaarden of criteria ten aanzien van grondstoffen die ze op de markt brengen' in het webloket van de OVAM.

De houder die een materiaal als een grondstof wil (laten) gebruiken en waarvoor geen Europese criteria bestaan,, moet voldoen aan de Vlaamse criteria. In bepaalde gevallen moet men een grondstofverklaring aanvragen.

 • Voor materiaal die hierboven vermeld staan waarvoor specifieke Vlaamse criteria gelden, bepaalt bijlage 2.2 van het VLAREMA of een grondstofverklaring vereist is of niet.
 • Voor materialen met andere toepassingsgebieden of afkomst is een grondstofverklaring niet verplicht. Zij moeten wel steeds voldoen aan de algemene Vlaamse criteria.

U vindt meer informatie hierover in de handleiding Afval of grondstof?

Als een grondstofverklaring vereist is of bij twijfel over de status van het materiaal, moet men een grondstofverklaring aanvragen in het webloket voor grondstofverklaringen.

De OVAM verleent of weigert binnen 30 dagen bij gemotiveerde beslissing de grondstofverklaring. De OVAM kan een grondstofverklaring afleveren met een beperkte geldigheidsduur.

Bij twijfel over de status van het materiaal toetst u uw situatie af aan de afvalstoffendefinitie en aan het toetsingskader in artikelen 36 en 37 van het Materialendecreet.

Een grondstofverklaring is niet verplicht. U moet wel op eenvoudige vraag van de OVAM of van de toezichthouder kunnen aantonen hoe aan de algemene criteria van het materialendecreet is voldaan.

Voor materialen waarvoor een grondstofverklaring is afgegeven, moet er tijdens het transport en de opslag van grondstof door de houder van de grondstof, op verzoek, een bewijs van de grondstofverklaring voorgelegd worden aan de toezichthouder.

Als er geen grondstofverklaring vereist is, mag de houder het materiaal als grondstof (laten) gebruiken, voor zover alle toepasselijke criteria worden gerespecteerd.

Regelgeving

Het Materialendecreet, het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. In hoofdstuk 4 staan de algemene Vlaamse criteria om de afvalfase van een materiaal af te bakenen.

VLAREMA, het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.
De specifieke Vlaamse criteria worden beschreven in hoofdstuk 2 van het VLAREMA. De bepalingen over het beheer van specifieke materialen die geen afvalstof zijn worden opgesomd in afdeling 5.3 van het VLAREMA.