Beheerovereenkomst tussen de Vlaamse Landmaatschappij en landbouwers

Inhoud

Als landbouwer kunt u financiële steun krijgen als u op uw gronden maatregelen neemt die goed zijn voor het milieu. Daarvoor moet u eerst een beheerovereenkomst afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

U kunt een overeenkomst afsluiten voor een of meer percelen die u volgens de verzamelaanvraag gebruikt. Een beheerovereenkomst heeft een looptijd van 5 jaar en start altijd op 1 januari.

Voorwaarden

Elke landbouwer die aangifteplichtig is bij de Mestbank, kan een beheerovereenkomst afsluiten. Het doet er niet toe of u eigenaar, pachter of vruchtgebruiker van de percelen bent.

In het kader van die beheerovereenkomst kunt u financiële steun krijgen als u op uw gronden de volgende milieumaatregelen neemt:

  • de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater verbeteren
  • bedreigde soorten en het gebied waarin ze (over)leven in stand houden
  • een beschermingsstrook aanleggen langs waterlopen, holle wegen en andere kwetsbare elementen
  • kleine landschapselementen herstellen, ontwikkelen en onderhouden
  • erosie op erosiegevoelige gronden tegengaan
  • botanisch waardevolle graslanden in stand houden en ontwikkelen
  • kruidengemeenschappen in akkers ontwikkelen.

Procedure

Vraag het aanvraagformulier voor een beheerovereenkomst op bij de regionale afdeling van de VLM. Vul het in en stuur het naar de afdeling van de VLM in uw provincie. U vindt het adres bovenaan op het formulier.

U moet het aanvraagformulier verzenden vóór 1 oktober als u op 1 januari de beheerovereenkomst wilt laten starten.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende het combineren van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2007-2013 (B.S. 17 november 2008).

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling (B.S. 26 juni 2008).

Ministerieel besluit van 11 juni 2008 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling (B.S. 26 juni 2008).