Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP): 'Centrum'

Doel van voorliggend RUP is een parkzone te verzekeren door het binnengebied van het bouwblok gevormd door de Koning Albertstraat, Statiestraat en Torfsstraat als groenzone te verankeren.
Daarnaast wil de gemeente Lint een trage verbinding creëren tussen de Koning Albertstraat en de Torfsstraat. Eveneens wenst de gemeente te anticiperen op de geplande ontwikkeling van bijkomende woningen op de percelen aan de Torfsstraat.


De opmaak van een een plan-MER-screening behoort eveneens tot de opdracht.

Meer info

Conform de bepalingen van de codex ruimtelijke ordening d.d. 1 september 2009 wordt de ruimtelijke ontwikkeling vastgelegd in ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen op de drie plannings- en ordeningsniveaus in Vlaanderen. Op 11/04/2008 werd een besluit van de Vlaamse regering van kracht voor de vaststelling van nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het basisdocument in het ruimtelijk ordeningsbeleid is op elk niveau het ruimtelijke structuurplan dat een beleidsdocument is dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. De implementatie van deze gewenste ruimtelijke structuur geschiedt aan de hand van uitvoeringsinstrumenten, m.n. de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de verordeningen. De ruimtelijke uitvoeringsplannen worden hierbij opgemaakt ter uitvoering van het ruimtelijk structuurplan.


Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan geeft de toekomstige bestemming, inrichting of beheer aan van een gebied dat een deel of delen van het grondgebied van de gemeente Lint. 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan omvat:

  •  een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is;
  • de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer;
  • een weergave van de feitelijke en juridische toestand;
  • de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het een uitvoering is;
  • in voorkomend geval een limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden.
  • een plan-mer-screening.
  • In voorkomend geval een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een
    bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing of een compensatie.

Het grafisch plan en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften hebben verordenende kracht. De andere documenten hebben als dusdanig geen verordenende kracht, maar behouden hun waarde als inhoudelijk onderdeel van het geheel van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Het grafisch plan en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften kunnen steeds in hun context van het geheel van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bekeken worden.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 36
e-mail
omgeving@lint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12 & 13 - 16

Meer info nodig? Maak een afspraak!