Subsidiereglement sportverenigingen

Het gemeentebestuur stelt jaarlijks subsidies ter beschikking aan de erkende sportverenigingen voor de kwaliteitsverbetering van hun werking volgens normen en voorwaarden vastgelegd in het subsidiereglement.

Afhandeling?

Fase

Wie

Doet wat

1

aanvrager

dient voor 15 september aanvraag in

2

subsidiecommissie

  • controleert of aanvraagformulier volledig en correct is ingevuld en of de gevraagde bijlagen in orde zijn
  • beoordeelt de aanvragen op basis van de reglementen

3

sportdienst

legt de aanvragen voor ter advies bij de gemeentelijke sportraad

4

sportraad

verleent advies

5

college van burgemeester en schepenen

keurt de verdeling van de subsidies goed

6

sportdienst

antwoordt de aanvrager vóór 1 november

7

aanvrager

kan beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen tot 15 november

8

gemeentebestuur

betaalt de subsidie uit vóór 31 januari