Openbaarheid van bestuur

Het decreet over de openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004 verleent elke burger het recht om een bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen. Het begrip 'bestuursdocument' wordt ruim opgevat en betekent dat in principe alle informatie waarover de overheid beschikt, kan opgevraagd worden. Je kunt deze documenten inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen.

 

Wil je van dit recht gebruik maken, dan zijn er 2 mogelijkheden:

  1. je kan documenten vrij inzien zonder dat een aanvraag ingediend moet worden (vrije inzage)

  2. je kan documenten inzien door het indienen van een aanvraag (inzage na schriftelijke aanvraag)

 

Meer info

Vrije inzage

Volgende documenten kunnen opgevraagd worden via de website of ter plaatse ingekeken worden in het gemeentehuis:

  • beslissingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen;

  • het jaarverslag, het budget en de jaarrekening;

  • alle reglementen en verordeningen die in de gemeente van toepassing zijn;

  • het gewestplan, Bijzondere Plannen van Aanleg, structuurplannen, perceel- en rooilijnplannen;

  • verleende milieuvergunningen;

  • verleende stedenbouwkundige vergunningen.

Je mag bij het inzien van de documenten notities nemen. Heb je graag een kopie, dan kan het dat je een kleine bijdrage moet betalen zoals vastgelegd in het retributiereglement op het verstrekken van administratieve gegevens. Als je een vraag hebt of graag nog wat meer uitleg zou hebben, dan kan je een afspraak maken met de ambtenaar die het document behandelt.

Inzage na schriftelijke aanvraag

Inzage in alle andere documenten kan na een schriftelijke aanvraag. Vermeld zo duidelijk mogelijk wat je precies wil: de aangelegenheid waarover het gaat en indien mogelijk het bestuursdocument in kwestie. Jouw naam en adres mogen natuurlijk niet ontbreken.
Als jouw aanvraag aanvaard wordt, krijg je bericht over de plaats en datum waarop je de gevraagde documenten kan inzien. Bestaat er een gegronde reden om je de inzage van een document te weigeren, dan ontvang je hiervan eveneens bericht. Het decreet over de openbaarheid van bestuur bevat namelijk een aantal uitzonderingen die de overheid mag inroepen om een document niet openbaar te maken. Het gaat bijvoorbeeld om geheimhoudingsverplichtingen, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het economische belang van de overheid, de openbare orde.

Verbetering van persoonlijke gegevens

Kan je aantonen dat een document onvolledige of foutieve informatie over jezelf bevat, dan kan je de gemeente vragen om de nodige verbeteringen aan te brengen. Je kan dit door middel van een gemotiveerde schriftelijke aanvraag, gericht aan het College van burgemeester en schepenen. Deze verbeteringen worden uiteraard kosteloos uitgevoerd.

Beroep?

Wanneer je moeilijkheden ondervindt om de raadpleging of verbetering te verkrijgen van een bestuursdocument of wanneer je bijvoorbeeld niet akkoord gaat met de ingeroepen weigeringsgrond, dan kan je binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de beslissing of na het verstrijken van de termijn waarbinnen een beslissing moest worden genomen, beroep instellen bij de Beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur

Voor meer informatie over de toepassing van het decreet over de openbaarheid van bestuur kan je terecht op de website www.vlaanderen.be/openbaarheid.

Openingsuren & contact

Communicatiedienst

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 46
e-mail
info@lint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12 & 13 - 16

De gemeentediensten werken op afspraak.

Tijdens de openingsuren kan je terecht in het onthaal van het gemeentehuis voor informatie, het afhalen van aangevraagde producten en om een afspraak te maken als je dit niet van thuis kan doen.