Vergunning voor het uitbaten van een dienst individueel bezoldigd personenvervoer

Voor het uitbaten van een taxidienst hebt u een vergunning nodig van de stad of de gemeente waar u deze dienst wilt uitbaten. Een bestaande vergunning voor het exploiteren van een taxidienst kan ook gewijzigd worden of de tarieven van een taxidienst kunnen gewijzigd worden. De vergunning is in principe voor vijf jaar geldig.

Een taxidienst is het bezoldigd vervoer van personen in een voertuig met bestuurder. Het is niet hetzelfde als geregeld vervoer. Bij een taxidienst bepalen de klanten de bestemming. Er is ook geen vast traject en er zijn geen vaste haltes zoals bij geregeld vervoer.

Er zijn 4 mogelijke exploitatievormen, dewelke vervat zijn in 1 vergunning 'Individueel Bezoldigd Personenvervoer'.

 • straattaxi: deze vorm van uitbating gebeurt via een app. Ritten worden min. 15 minuten op voorhand gereserveerd.
 • standplaatstaxi: parkeren op officiële taxistandplaatsen van de gemeente. Om van deze standplaatsen gebruik te maken dient de kandidaat-exploitant een machtiging aan te vragen bij het gemeentebestuur waar de standplaats gelegen is.
 • OV-taxi: is een vorm van collectief aangeboden openbaar vervoer. Ritten worden gereserveerd via een mobiliteitscentrale.
 • ceremonieel vervoer: een taxi enkel voor ceremonies. Deze vorm van uitbating werkt via een schriftelijke overeenkomst volgens een vastgesteld Vlaams model. Het voertuig wordt voor min. 3 uur gereserveerd.

Voorwaarden

Een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer moet aan een aantal voorwaarden voldoen, dit zowel om de vergunning te kunnen verkrijgen als na de aflevering van de vergunning.

 • Het voertuig is qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal 9 personen, de bestuurder inbegrepen.
 • Het voertuig is verzekerd en technisch gekeurd.
 • Het voertuig wordt ter beschikking gesteld op een bepaalde standplaats op de openbare weg of op een plek waarover de exploitant beschikt.
 • Het voertuig wordt in zijn geheel of per zitplaats ingezet.
 • Het voertuig is voorzien van vergunningskaarten die afgeleverd worden door de gemeente.
 • Het voertuig heeft specifieke nummerplaten.
 • Het voertuig voldoet aan de wettelijk bepaalde minimale eco-scores.
 • De klant bepaalt de bestemming.
 • De bestuurder van het voertuig beschikt over een bestuurderspas.

 Aan de persoon waaraan de vergunning verleend wordt, zijn een aantal eisen verbonden.

 • De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft door een leasingovereenkomst.
 • De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • Per exploitant wordt maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen.
 • De exploitant bewijst dat hij voldoet aan de voorwaarden over de zedelijkheid, de beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit.
 • Jaarlijks binnen de 3 maanden na de verjaring van de uitreiking van de vergunning bezorgt de exploitant spontaan een uittreksel uit het strafregister model 596.1-27 aan de bevoegde gemeentediensten.

Hoe aanvragen

Exploitanten en kandidaat-exploitanten moeten hun vergunning elektronisch aanvragen en wijzigingen elektronisch melden via de Centaurus 2020 databank van de Vlaamse overheid. Bij de aanvraag moeten volgende documenten gevoegd worden:

 • een kopie van de identiteitskaart van de exploitant. Als de exploitant een rechtspersoon is, voegt men een kopie toe van de identiteitskaarten van alle zaakvoeders of bestuurders die belast zijn met het dagelijks beheer.
 • een uittreksel uit het strafregister, model 596.1-27, dat minder dan drie maanden oud is. Als de exploitant een rechtspersoon is, voegt men een uittreksel toe van alle zaakvoerders of bestuurders die belast zijn met het dagelijkse beheer.
 • een bewijs dat de exploitant beschikt over een minimale kennis van het Nederlands op het niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Daarvoor volstaat een taaltest, een bewijs van inschrijving in een taalcursus van minstens niveau B1, of een diploma of getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenonderwijs. Als de exploitant een rechtspersoon is, voegt u bij dit formulier een getuigschrift van alle zaakvoerders of bestuurders die belast zijn met het dagelijkse beheer.
 • een document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ)
 • een attest waaruit blijkt dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, huurkoop, huurfinanciering- of bestelbonnen)
 • kopieën van de verzekeringsbewijzen (groene kaarten) van elk voertuig
 • kopieën van de verzekeringspolissen van elk voertuig
 • kopieën van de technische keuring, het eenvormigheidsattest, het inschrijvingsbewijs (roze kaart) van elk voertuig
 • de originele exemplaren van de dienststaat en het vervoerbewijs van een testrit van elk voertuig wanneer het ingezet wordt als standplaatstaxi.

Een aanvraag kan alleen nog op papier ingediend worden wanneer inloggen in de Centaurus 2020 databank niet mogelijk is. Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij de gemeente.

Het college van burgemeester en schepenen controleert of aan de voorwaarden is voldaan. De vergunning wordt afgeleverd binnen een termijn van 45 dagen na de volledig verklaring van het aanvraagdossier. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.

Kostprijs

De uitbater van een dienst 'Individueel Bezoldigd Personenvervoer' betaalt jaarlijks een retributie van 350 euro per vergund voertuig.

Deze retributie is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning wordt afgegeven. De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse retributie verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar.

Er geldt een verminderd tarief voor schone voertuigen.

 • Verminderd tarief voor zero-emissievoertuigen: 250 euro
 • Verminderd tarief voor schone voertuigen: 250 euro tot 1 januari 2025 voor bestaande voertuigen met:
  • min. ecoscore 71 voor voertuigen met max 5 zitplaatsen
  • min. ecoscore 66 voor voertuig met 5+ zitplaatsen
  • min. ecoscore 56 voor minibus met 5+ minibus

De aanvrager van een bestuurderspas betaalt een retributie van 20 euro voordat de bestuurderspas wordt uitgereikt.

Beide retributies worden op 1 januari van elk jaar aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Openingsuren & contact

Mobiliteit

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 36

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12

Meer info nodig? Maak een afspraak!