Bevraging voordat het mobiliteitsplan een update krijgt

Het Lintse mobiliteitsplan is meer dan 10 jaar oud. Ondertussen is er een hele evolutie merkbaar in de samenleving met een
forse invloed op mobiliteit. Daarom heeft het bestuur de intentie om het huidige plan aan te passen aan de hedendaagse
normen. De procedure is opgestart om een externe, gespecialiseerde firma aan te stellen.

Ook de Lintenaar gaat nauw betrokken worden bij de opmaak van dit plan en dit gebeurt al van bij de start (nu dus). Ook
in de loop van het dossier gaat de Lintenaar zijn inbreng kunnen doen via een participatietraject dat opgenomen wordt
door de firma die het plan zal opmaken.

Inhoud

Wat moet het Lints bestuur zeker meenemen om een duurzaam mobiliteitsplan op te maken? Waar zie jij knelpunten? Waar zie je kansen?
In een aantal Lintse wijken is de snelheid begrensd tot 30 km per uur. Het bestuur heeft de intentie om binnen de bebouwde kom een bijkomende zone 30 af te bakenen.
Een veralgemeende zone 30 in de bebouwde kom of een deel ervan is een logische keuze voor meer verkeersveiligheid, meer actieve verplaatsingen (fietsen, wandelen) en meer leefkwaliteit voor iedereen. Dus een dubbele win: zowel op vlak van veiligheid als op vlak van gezondheid.

Ook over de uitbreiding van het aantal fietsstraten, wordt nagedacht. Een fietsstraat is een straat waar de fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Motorvoertuigen zijn toegestaan en er gelden specifieke gedragsregels:

  • De snelheid in een fietsstraat is beperkt tot maximum 30 km/u.
  • De fietsers in een fietsstraat hebben voorrang.
  • Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken.
  • Gemotoriseerde voertuigen mogen de fietsers niet inhalen.

Dit zijn maar enkele items van de vele onderwerpen die in een mobiliteitsplan opgenomen worden. Misschien heb jij hier suggesties voor, maar ook over parkeren, openbaar
vervoer, doorgaand verkeer, …… horen we graag wat jij hierover te zeggen hebt.
Vul de bevraging hier online in.

Digitaal loket