Zorgwonen

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in en bij een bestaande woning, zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom of tenminste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren.

Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Voorwaarden

Jouw woning is een zorgwoning als voldaan is aan volgende voorwaarden:
 • In of bij de bestaande vergunde hoofdwoning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd.
 • De eigendom, of tenminste de blote eigendom, op enerzijds de hoofdwooneenheid en anderzijds de ondergeschikte wooneenheid, of de grond waarop die ondergeschikte wooneenheid tijdelijk wordt geplaatst, berust bij dezelfde titularis of titularissen.
 • De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 persoon van 65 jaar of ouder
  • ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 hulpbehoevend (kinderen die ten laste zijn van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van 2 personen). De hulpbehoevende is:
   • een persoon met een handicap,
   • een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering),
   • een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.
  • ofwel de zorgverlener, indien de hulpbehoevende personen gehuisvest blijven in de hoofdwoning.

Hoe aanvragen?

Creatie van de zorgwoning

In een aantal gevallen geldt er voor het creëren van een zorgwoning een meldingsplicht.
De zorgwoning moet worden gemeld in het omgevingsloket.

Domicilie

De inschrijving in het bevolkingsregister (melding van domicilie) gebeurt bij de dienst Burgerzaken, wanneer de ondergeschikte wooneenheid in gebruik genomen wordt.
Als met de creatie van de ondergeschikte wooneenheid verbouwingswerken gepaard gaan, zal de melding bij de dienst Burgerzaken bijgevolg pas gebeuren na de voltooiing van deze werken.
De meldingsplicht of vergunningsplicht heeft geen impact op het bevolkingsrechterlijk vlak.

Zorgwonen heeft echter niet de bedoeling om een bestaand gezin te splitsen, aangezien dit de uitkeringen wel beïnvloedt. Volgens de federale regelgeving moet er een wijziging zijn in de gezinssituatie. Er moet daarom sprake zijn van een ‘fysische verhuis’ van de zorgbehoevende of de zorgverlener, dus een verhuis van adres A naar adres B als zorgbehoevende of zorgverlener. Een gezin dat ‘samen’ verhuist van adres A naar adres B kan geen aanspraak maken op een inschrijving als ‘zorgwonen’, ook al zijn de verbouwingen die het gezin gedaan heeft geldig op stedenbouwkundig vlak.

Beëindiging van de zorgsituatie 

Als een bestaande zorgwoning na het beëindigen van de zorgsituatie terug gebruikt wordt voor de huisvesting van één gezin, dan moet je dit opnieuw melden aan jouw gemeente met een meldingsformulier of online via het omgevingsloket.

Wil je de zorgwoning na het beëindigen van de zorgsituatie gebruiken voor de huisvesting van verschillende gezinnen of alleenstaanden, dan moet je hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.

Contact